Privacy verklaring

Privacy policy Padel Compleet Noord

Padel Compleet Noord hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. In algemene zin betekent dit dat wij:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
 • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is. Ons digitale inschrijfsysteem is voorzien van een SSL-certificaat, waardoor de persoonsgegevens op onze server beveiligd zijn.
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Verwerking van persoonsgegevens van lesklanten

Persoonsgegevens van worden door Padel Compleet Noord verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden en incasseren van de lesgelden;
 • Communicatie over de tennislessen, evenementen en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan de overeenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Padel Compleet Noord de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • NAW (naam adres woonplaats) gegevens;
 • Leservaring:
 • Bankrekeningnummer;
 • Eventueel lidmaatschap van een tennisvereniging.

Jouw persoonsgegevens worden door Padel Compleet Noord ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende het lidmaatschap of de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die jij aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • De ledenadministratie. Hiervoor gebruiken we het systeem Centaurus van Smashing Groningen.
 • Het boekhoudsysteem van Accountantskantoor FINX te Sneek.
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven via Chimpmail.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat wij aan ledenadministraties van aangesloten tennisverenigingen onze lesbestanden geven i.v.m. de controle op het lidmaatschap van de verenigingen. Ook kunnen we persoonsgegevens doorgeven van doelgroepen ten behoeve van informatieverstrekking over competitie, toernooien of overige evenementen.

Via whatsapp groepen per lesgroep communiceren we de lesdata. In deze bestanden kunnen ook de namen, telefoonnummers en emailadressen van de overige lesdeelnemers staan.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Minderjarigen kunnen zich inschrijven voor de tennislessen. Wanneer een minderjarige zich inschrijft voor de tennislessen wordt gecontroleerd of gegevens van de inschrijving dan wel de inschrijving zelf betrouwbaar en correct is. Bij twijfel nemen wij altijd contact op met een verantwoordelijke ouder/verzorger.

Bewaartermijn

Padel Compleet Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Inzage en beveiliging

Alle persoonsgegevens worden in ons systeem digitaal opgeslagen. Alle eigen gegevens zijn door onze lesklanten te allen tijde in te zien en te bewerken. De inzage is beveiligd met een zelf te kiezen inlognaam en wachtwoord. Het opvragen van een nieuw wachtwoord gaat via een persoonlijk zelf te kiezen emailadres. Na aanmelding ontvangt de lesklant een bevestiging per email op het zelfgekozen emailadres.

Van alle medewerkers van Padel Compleet Noord die inzage hebben in de persoonsgegevens is contractueel vastgelegd dat ze de persoonsgegevens geheimhouden.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als Padel Compleet Noord zijn wij verantwoordelijk voor de juiste verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons Privacy policy nog vragen hebt over ons privacy beleid kun je contact opnemen met ons.

Contactgegevens

Padel Compleet Noord
It Heafek 15
8941 AD Leeuwarden
wilco@padelcompleet.nl